Bøe Begravelsesbyrå / Personvern

Personvern

I forbindelse med innførselen av EUs nye personverndirektiv, kalt GDPR, har vi gjennomgått våre rutiner for innhenting, lagring og sletting av opplysninger innhentet i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av en gravferd.

Personvernerklæring for Bøe begravelsesbyrå AS

  

Behandlingsansvarlig

Daglig leder John Haugland er på vegne av Bøe begravelsesbyrå AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Personopplysningene vi mottar er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom kunde og begravelsesbyrå.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. 

Om den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. Dersom vi skal søke Nav om behovsprøvd gravferdsstønad må vi innhente likningspapirer. Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger. Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød. Vi lagrer også navn, religionstilhørighet og egne ønsker for egen gravferd på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.

 

Formål med behandlingen

Eneste formål med innhenting og lagring av opplysning er at vi ønsker å bidra til å gjennomføre gravferden slik pårørende ønsker. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). 
Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av våre tjenester.
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse til oss.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos oss i maksimum 8 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har drøftet om vår bedrift faller inn under kravet om å ha et personvernombud. Vi har kommet frem til at vi ikke trenger det med tanke på at vi har vurdert det slik at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har et behov for å ha de tilgjengelige hos oss.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser: 
post@boebegravelse.no

Bøe begravelsesbyrå AS
Møllersgate 1
3210 SANDEFJORD

Kontakt Oss
x